Facebook Pixel

บริการลูกค้า การสมัครเป็นสมาชิกกับ บริษัท วิซาร์ดโซลูชั่น จำกัด Wellnessmarkshop

บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด "Wellnessmarkshop" (“บริษัทฯ”) ขอกราบขอบพระคุณที่สมาชิกได้ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อ เลือกใช้บริการจากบริษัทฯ และเพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์อันดีเยี่ยมยิ่งขึ้นไปจาก บริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ ขอแนะนำให้สมาชิกได้โปรดเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น รวมถึงการบริการจากบริษัทฯ ได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังนี้

1. เงื่อนไขการสมัคร

การสมัครสมาชิกจะไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ขึ้นไปต่อใบเสร็จ หรือตามเงื่อนไขอื่นที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิก 1 สมาชิก ต่อ 1 รหัสสมาชิก (Member Code) เท่านั้น
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1 ผู้สมัครสมาชิกต้องเป็น บุคคลธรรมดา เท่านั้น
        2.2 ผู้สมัครสมาชิกต้องเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายและไม่อนุญาตให้นำสินค้าไปขายต่อทั้งในและนอกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใด
         2.3 ผู้สมัครสมาชิกต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้เยาว์ที่สามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองตามกฎหมายกำหนด และผู้สมัครสมาชิกต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เห็นสมควร ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาขอความยินยอมเพิ่มเติม จากผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หากผู้สมัครสมาชิกขาดหรือปกปิดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ

3. ช่องทางการสมัคร

3.1 สมัครผ่านช่องทาง เจ้าหน้าที่ CALL CENTER
         3.1.1 สมาชิกสามารถสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ ได้โดยติดต่อมาที่ เจ้าหน้าที่ CALL CENTER 02-123-1310 และแจ้งความประสงค์การสมัครเป็นสมาชิกของสมาชิก เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ CALL CENTER ดำเนินการสมัครสมาชิกให้สมาชิกแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าสมาชิกได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแล้ว โปรดพิจารณาเพิ่มเติม เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว และ การสมัครเป็นสมาชิกกับ บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด  และ ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
         3.1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยจะแจ้งผลการสมัครให้สมาชิกทราบ ผ่าน E-MAIL หรือ SMS หรือช่องทางอื่นใด ที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ เจ้าหน้าที่ CALL CENTER
         3.1.3 “ความสมบูรณ์ในการเป็นสมาชิก” ของสมาชิกให้นับตั้งแต่วันที่ ผู้สมัครได้ชำระค่าสินค้าถูกต้องครบถ้วน และบริษัทฯ ได้ส่ง รหัสสมาชิก (Member Code) ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password)

3.2 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (WEBSITE / APPLICATION)
         3.2.1 ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลของสมาชิกผ่านช่องทาง WEBSITE หรือ APPLICATIONได้
         3.2.2 อนึ่ง เมื่อสมาชิกได้กดยอมรับแล้ว บริษัทฯ ถือว่าขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมบูรณ์ และสถานะการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ เมื่อสมาชิกชำระค่าสินค้าถูกต้องครบถ้วน
         3.2.3 เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยจะแจ้งผลการสมัครให้สมาชิกทราบ ผ่าน E-MAIL หรือ SMS หรือช่องทางอื่นใด ที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้กับช่องทาง WEBSITE หรือ APPLICATION
         3.2.4 “ความสมบูรณ์ในการเป็นสมาชิก” ของสมาชิกให้นับตั้งแต่วันที่ ผู้สมัครได้ชำระค่าสินค้าถูกต้องครบถ้วน และบริษัทฯได้ส่ง รหัสสมาชิก (Member Code) ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password)

4. สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด Wellnessmarkshop

        4.1 สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึง สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ ข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ
         4.2 บริษัทฯ จะติดต่อสมาชิกเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ขอคำแนะนำ หรือ ขอสอบถามความสมัครใจเพื่อทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ แนะนำสาธิตวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ สอบถามเยี่ยมเยียมสมาชิก ตลอดจนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ และอื่นๆ
         4.3 บริษัทฯ จะนำข้อมูลของสมาชิกเพื่อพัฒนาระบบ สินค้า หรือบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกที่จะได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

5. ความเป็นสมาชิก

5.1 เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้
5.2 สิทธิของสมาชิกถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่สามารถโอน รวม หรือให้ผู้อื่นได้
5.3 บริษัทฯ ขอปฏิเสธผู้ที่ใช้สิทธิ์แทนสมาชิกทุกกรณี


6. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก การยกเลิกการเป็นสมาชิก การต่ออายุสมาชิก


​เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว สถานะสมาชิกจะคงอยู่เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ชำระค่าสินค้าครั้งสุดท้าย เว้นแต่ สมาชิกได้ยกเลิกการเป็นสมาชิก โดย
         6.1 สมาชิกสามารถขอเพิกถอนความเป็นสมาชิกกับบริษัทฯได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยคะแนนสะสมของสมาชิกจะถูกยกเลิก เมื่อสถานะการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง
         6.2 บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกตามที่ได้กำหนดไว้ หรือ บริษัทฯตรวจพบว่า สมาชิกใช้สิทธิต่างๆจากการเป็นสมาชิกในทางมิชอบ ไม่ตรงต่อความเป็นจริง
         6.3 ความเป็นสมาชิกของสมาชิกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากสมาชิกไม่มีการซื้อสินค้าติดต่อกัน 3 ปี นับจากครั้งสุดท้ายที่ซื้อสินค้า


7. การต่ออายุสมาชิก

สมาชิกสามารถรักษาสถานะความเป็นสมาชิก เพียงสมาชิกซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 3 ปี ที่เป็นสมาชิก หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ สอบถาม เจ้าหน้าที่ CALL CENTER


8. DISCLAIMER ข้อกำหนดยกเว้นความรับผิด

แม้ว่าความเป็นสมาชิกของสมาชิกได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม หากบริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายอยู่ เช่น กฎหมายภาษี กฎหมายเกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรืออื่นใด บริษัทฯ ขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของสมาชิกตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนดไว้เพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ หรืออื่นๆ


ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกกับ บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด "Wellnessmarkshop" ได้ทุกเมื่อตามระยะเวลาอันสมควร โดยทุกการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าหรือสมาชิกทราบพร้อมทั้งจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

9. ระบบสมาชิก

        9.1 เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯที่มีสถานการณ์เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าถึงระบบสมาชิกได้
         9.2 สมาชิกสามารถใช้ USERNAME และ PASSWORD เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกได้ที่ www.wellnessmarkshop.com ได้ตลอดเวลา
         9.3 สมาชิกต้องเก็บรักษา USERNAME และ PASSWORD นั้นให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เป็นความลับ ไม่เปิดเผย ไม่บอก หรืออนุญาตให้ผู้ใดใช้แทน เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของสมาชิกเอง
         9.4 กรณีที่เกิดความสงสัยว่าบัญชีของสมาชิกถูกนำไปใช้ จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อ 02-123-1310 เจ้าหน้าที่ CALL CENTER โดยทันที