คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

    • จัดส่งฟรี
    • ชำระเงินปลายทาง
phone_iphone

ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับโครงการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

ตามที่ข้าพเจ้าได้ตกลงเข้าร่วมโครงการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กับ บริษัท วิซาร์ดโซลูชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) ตามวันที่ได้กรอกข้อมูลนี้

          ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และแบรนด์อื่นใดในเครือ นำข้อมูล ผลการทดสอบ เนื้อหารูปภาพ และรูปภาพเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ 

ร่วมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทำข้อมูลการส่งเสริมการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยข้อมูล ผลการทดสอบ เนื้อหา รูปภาพ และรูปเคลื่อนไหวดังกล่าว จะทำการบันทึกเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 

และในกรณีที่ต้องบันทึกภาพใบหน้าก็จะมีการปิดบังใบหน้าให้ไม่สามารถระบุตัวตนของข้าพเจ้าได้

            ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้

            บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้นอกเหนือจุดประสงค์ที่ให้ไว้ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อสาธารณชน เว้นแต่ได้บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรกับเจ้าของข้อมูล 

โดยการรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ จะเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

           หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับโครงการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการที่บริษัทฯใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 02-301-2999

expand_less