Facebook Pixel

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ลูกค้าสมาชิกคนสำคัญ

ได้รับประสบการณ์อันดีเยี่ยมจากเรา บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือของเราจึงเอาใจใส่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสมาชิกให้ปลอดภัย โปร่งใส ไร้กังวล


ปลอดภัยโปร่งใส ไร้กังวล

ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสมาชิก ถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา

บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือบริษัทของเรา จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพียงเฉพาะตามฐานที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ?

- ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเกิด, เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง, ลายมือชื่อ, สำเนาบัตรประชาชน, สถานภาพสมรส, ตำแหน่ง, อาชีพ, การศึกษา เป็นต้น

- ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, นามบัตร เป็นต้น

- ข้อมูลรูปภาพ เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหวของตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่านซึ่งได้รวบรวมจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, กล้องภาพถ่ายเมื่อมีการเข้าในพื้นที่บริษัท เป็นต้น

- ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชี เป็นต้น

- ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใช้บริการ, ประวัติการใช้บริการ, เสียง, ภาพถ่าย, ภายเคลื่อนไหว, ชื่อบัญชี Social Media, Chat เป็นต้น

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อมูลอ่อนไหว หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเรา จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวได้ ต่อเมื่อ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาต

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้ได้

ลูกค้าสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดย คลิกที่นี่


เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อ

ใช้เพื่อการนำเสนอการบริการและสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อมอบสิธทิประโยนช์นำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการลองลูกค้า

เปิดเผยให้แก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือบริษัทของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรและนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญา

ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่อยู่เพื่อจัดส่งสินค้า เป็นต้น


คำถามที่พบบ่อย

Q: ทำไมต้องส่งข้อความ SMS แจ้งลูกค้าเรื่องนี้

A: เพื่อยันยันให้ลูกค้าสมาชิกรับทราบและมีความมั่นใจในวิธีการของบริษัท สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด

Q: บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือของบริษัท คือใครบ้าง

A: บริษัท เวลเนสมาร์ค จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือบริษัทของเรา และบริษัทอื่น (รายละเอียดรายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือบริษัทของเรา ตามเอกสารแนบ) ที่ให้บริการสินค้าและบริการตามแบรนด์ต่าง ๆ ภายใต้ในนาม Wellness Mark เช่น ZANE HAIR CARE , T-mixes , Algae , Hyamaze เป็นต้น

Q: หากท่านไม่ต้องการให้เรา เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้หรือไม่

A: เพื่อการดูแลให้ลูกค้าสมาชิกได้รับผลประโยชน์และความสะดวกสบายจากการให้บริการของเรา เรามีความจําเป็นที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากลูกค้าสมาชิกมีความประสงค์จะยกเลิกความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ได้ทางอีเมล [email protected] เพื่อให้ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้


ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ทางอีเมล [email protected]


 

สินค้าแนะนำ

Product Live