Anagain กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม

Anagain กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม

จากการวิเคราะห์ต่อมรากผมที่ถูกถอนออก ด้วย DNA microarray technique ได้เเสดง
ให้เห็นว่า Anagain ช่วยกระตุ้น Specific signaling molecules ซึ่งมีความจำเป็นต่อ
การงอกใหม่ของเส้นผม โดยจะสังเกตเห็นว่า Noggin เป็นโปรตีนที่ทำให้ระยะช่วง
Telogen phase สั้นลง FGF-7 (fibroblast growth factor-7) ซึ่งช่วยในเรื่องการเพิ่ม
จำนวนเซลล์ของ mstrix keratinocytes ในการเริ่มใหม่อีกครั้งของ anagen phase

ดังภาพด้านล่างซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการยืนยันด้วย Phototrichogram technique โดยพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ Anagain เป็นเวลา 3 เดือน จะลดอาการผมร่วง เเละเพิ่มพลังชีวิตเเก่เส้นผม (increase hair vitality) โดยเห็นได้ว่าความหนาเเน่นของ anagen hair นั้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ความหนาเเน่นของ telogen hair นั้นลดลงเป็นอย่างมาก ผลการศึกษา Anagain ผลลัพธ์การเเสดงออกทางยีนส์ จากอาสาสมัครจากอาสาสมัครอายุ 46-60 ปี ผลลัพธ์ที่ได้จาก Anagain ในด้านการเจริญเติบโตของเส้นผม ได้ถูกวิเคราะห์โดยใช้ DNA microarray technique ซึ่งการทดสอบนี้ได้ทำกับส่วนของ hair bulb ซึ่งถอนจากบริเวณท้ายทอย ของอาสาสมัครจำนวน 10 ท่าน (หญิง4ชาย6คน) เปรียบเทียบโดยเอาเส้นผมที่ถูกถอนออกมาก่อนเเละหลังใช้ผลิตภัณฑ์แบบเจลที่มี Anagain 2% เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งการเเสดงออกของยีนส์ที่สำคัญที่พบในเส้นผมได้ถูกวิเคราะห์โดยเทคนิค PCR เเสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้น (up-regulation) ของ DP signaling molecules 2 ชนิด ซึ่งมีผลต่อการริเริ่มวงจรชีวิตของเส้นผมใหม่โดย การเเสดงออกของ Noggin(ซึ่งเป็นโปรตีนทำให้ช่วง Telogen phase สั้นลง) โดยพบว่า Noggin เพิ่มขึ้นถึง 56% โดยเฉลี่ย การเเสดงออกของ FGF-7 (fibroblast growth factor-7) ซึ่งช่วยการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ mstrix keratinocytes ในช่วงเริ่มต้นของ anagen phase ครั้งใหม่โดยเพิ่มขึ้นถึง 85% โดยเฉลี่ย ซึ่งผลเหล่านี้เเสดงให้เห็นว่า Anagain สามารถกระตุ้น DP ในการนำไปสู่การเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่ได้ ดังรูปด้านล่างคุณสมบัติลดอาการผมร่วงเเละฟื้นคืนกระบวนการเติบโตของเส้นผม ( anti-hair loss Effect and hair Growth Reactivation) ผลของ Anagain ที่มีต่อวงจรชีวิตของเส้นผมได้ถูกวัดโดยใช้ Phototrichogram technique กับอาสาสมัคร 20 ท่าน ที่มีปัญหาผมร่วงเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่งพบว่ามีปริมาณของ telogen hair สูงสุดหรือเท่ากับ 15 % ในผู้หญิง เเละ 20% ในผู้ชาย โดยเเบ่งเป็นผู้หญิง 17 ท่าน เเละผู้ชาย 3 ท่าน ซึ่งมีอายุตั้งเเต่ 21-37 ปี (เฉลี่ย 26 ปี) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี Anagain 4% ที่หนังศีรษะ 2ครั้ง/วัน เป็นเวลา 3 เดือน โดย phototrichogram เป็นการวิเคราะห์แบบ non-invasive technique ซึ่งวัดค่าของสัดส่วนความหนาเเน่นของเส้นผม ในแต่ระยะของวงจรเส้นผม ซึ่งในที่นี้พิจารณาจาก พื้นที่ 0.7 CM บรริเวณหนังศีรษะ โดยเส้นผมในบริเวณนี้ได้ถูกตัดสั้นเเละถ่ายภาพไว้ ณ ขณะนั้น เเละถ่ายอีกครั้งอีก 2 วันต่อมา โดยเส้นผมที่มีการเติบโตในช่วง 2 วันนี้ถือว่าอยู่ในระยะ anagen เเละเส้นผมที่หยุดการเจริญเติบโตจะอยู่ในช่วง telogen phase โดยผลเเสดงให้เห็นว่า Anagain 4% นั้นให้ผลอย่างมีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้ ความหนาแน่นของ telogen hair ลดลง (-28.3% / p=0.001 เมื่อเทียบกับสภาวะเริ่มต้น) ความหนาแน่นของ anagen hair เพิ่มขึ้น (+7.9 ^ / p=0.002 เมื่อเทียบกับสภาวะเริ่มต้น) โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Anagain 4% เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า อัตราส่วน A/T เพิ่มขึ้นจาก 4 เป็น 7.2 (ซึ่งมากกว่า 5 )
จึงเเสดงให้เห็นว่าหลังใช้ ผลิตภัณฑ์ Anagain จะพบการงอกใหม่ของเส้นผม นั้นกลับสู่ภาวะปกติ

ตามรูปข้อมูลด่านล้างนอกจากนี้ ยังมีการศึกษาประสิทธิภาพของ Anagain ในด้านการลดอาการผมร่วง โดยทำการพิจารณาจากอาสาสมัคร โดยพบว่า -ความหนาแน่นของเส้นผมระยะ telogen phase ลดลง โดยพบใน 85 % ของจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด -ความหนาแน่นของเส้นผมระยะ anagen phase เพิ่มขึ้น โดยพบ
ใน 75 % ของจำนวนอาสาสมัครทั้งหมด -ค่าสัมประสิทธิ์การเติบโตของเส้นผม เพิ่มขึ้น โดยพบใน 85 % ของจำนวนอาสาสมัครทั้งหมดในช่วงสุดท้ายของการศึกษา ได้มีการสอบถามจากอาสาสมัครด้วนแบบสอบถาม เพื่อบอกถึงสิ่งที่พวกเขารับรู้ได้ถึงการพัฒนาที่ดีของเกณฑ์ต่างๆโดยผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี Anagain เป็นเวลา 3 เดือน เเสดงให้เห็นว่า -85% ของอาสาสมัครสังเกตได้ว่ามีการงอกใหม่ ของเส้นผมในระดับเล็กน้อยถึงมาก

-95% ของอาสาสมัครสังเกตได้ว่ามีการลดลง ของผมร่วงในระดับเล็กน้อยถึงมาก

-80% ของอาสาสมัครพบว่า เส้นผมมีความเปราะบางลดลง

-70% ของอาสาสมัครพบว่า เส้นผมมีความทนมากขึ้น

-95% พบว่ามีการพัฒนาการของเส้นผมของพวกเขาในระดับเล็กน้อยถึงมาก 

 

" ZANE HAIR CARE มั่นใจกล้าการันตรี ด้านสารสกัดที่ดีที่สุด ผลวิจัยที่ดีที่สุด ปลอดภัย "